Regulamin usług serwisowych

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin usług serwisowych (dalej „Regulamin”) określa warunki wykonania usług serwisowych przez „DAR-GAZ” z siedzibą w Ostrowcu Św. 27-400 przy ul. Samsonowicza 18K (dalej „Serwisant”).
  2. Klient w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisantowi świadczenie usług serwisowych.
  3. Przyjęcie sprzętu do naprawy następuje w momencie wypełnienia i podpisania przez Klienta zlecającego naprawę Karty Zgłoszenia Naprawy Serwisowej (dalej „Formularz”).
  4. Podpisując wypełniony Formularz, Klient zawiera z Serwisantem umowę serwisową, do której
   w całości ma zastosowanie niniejszy regulamin.
 2. Postanowienia szczegółowe usług serwisowych
  1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu przez Serwisanta.
  2. Serwisant, w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie, będzie nawiązywał kontakt
   z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, osobiście bądź telefonicznie – w zależności od danych wskazanych przez Klienta w Formularzu.
  3. Serwisant na życzenie Klienta informuje o przewidzianych kosztach usługi serwisowej w momencie przekazania sprzętu. W wypadku, gdy oszacowanie ceny naprawy wymaga przeprowadzenia szczegółowych oględzin sprzętu, pracownik Serwisu w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy, poinformuje Klienta o kosztach i warunkach naprawy sprzętu w sposób określony w Formularzu. Termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Serwisanta.
  4. W przypadku braku innego postanowienia na piśmie, oględziny sprzętu są dokonywane wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.
  5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy serwisowej w wypadku, gdy nie zaakceptuje ceny usług serwisowych. W celu odstąpienia od umowy serwisowej Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w siedzibie Serwisanta, bądź przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście bądź telefonicznie i odebrać sprzęt.
  6. Oględziny / ekspertyza sprzętu przekazanego do naprawy są bezpłatne. Jednakże, jeżeli Klient rezygnuje z usług serwisowych i tym samym odstępuje od umowy serwisowej z przyczyn niezależnych od Serwisanta, Klient zobowiązany jest pokryć koszty oględzin oraz ewentualne koszty dojazdu określone w cenniku lub ustalone indywidualnie.
  7. W wypadku, gdy w trakcie naprawy sprzętu okaże się, że oszacowana cena naprawy wzrośnie, bądź dokonanie naprawy sprzętu wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez Klienta usterki, Serwisant niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Jeżeli Klient nie zaakceptuje wyższej ceny, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w Formularzu, uważa się, że Klient odstępuje od umowy serwisowej. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za usługi serwisowe
   w wysokości proporcjonalnej do wykonanych już prac serwisowych.
  8. Serwisant nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki wykryte w trakcie prac serwisowych.
  9. Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wykonania naprawy ekspresowej.
   Koszty naprawy ekspresowej: stawka za naprawę wg obowiązującego cennika +50% oraz dojazd liczony z kilometra w wysokości 1,23 zł brutto/km w obie strony.
  10. Standardowy czas naprawy powierzonego sprzętu wynosi 14 dni, czas naprawy ekspresowej wynosi do 7 dni, jednakże terminy te są orientacyjne i mogą ulec przedłużeniu z powodu zamówienia części niezbędnej do naprawy. Serwisant poinformuje Klienta o konieczności przedłużenia terminu naprawy nie później niż na 2 dni przed planowanym zakończeniem prac serwisowych.
  11. Klient, który nie wyraził zgody na przedłużenie prac serwisowych, uprawniony jest do odstąpienia od umowy serwisowej. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za usługi serwisowe w wysokości proporcjonalnej do wykonanych już prac serwisowych oraz osobistego odebrania sprzętu w terminie 2 dni roboczych.
  12. Serwisant nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została Serwisantowi zlecona.
  13. Naprawa podzespołów elektronicznych w systemie powierzchniowym SMD wykonywana jest na życzenie i ryzyko Klienta. Klient ponosi ryzyko w postaci możliwego powiększenia się wady sprzętu, bądź pogorszenia się jego ogólnego stanu, co wynika z faktu, iż technika naprawy jest wysoce ryzykowna i nie gwarantuje powodzenia naprawy. Z powyższych względów Serwisant zastrzega również możliwość zwrotu sprzętu, którego naprawa nie powiodła się, z odmiennymi objawami usterek niż w momencie przyjęcia sprzętu do naprawy.
  14. Serwisant zastrzega również możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu w wypadku, gdy jego naprawa wymaga wymiany elementu, który nie jest w danym momencie osiągalny na rynku. Sytuacja ta stanowi ważną przyczynę umożliwiającą Serwisantowi rozwiązanie umowy serwisowej bez jego winy.
  15. Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów naprawy w wypadku, gdy po 3 kolejnych próbach naprawy Serwisant stwierdza brak możliwości skutecznej naprawy.
  16. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu w siedzibie Serwisanta. O terminie odbioru sprzętu Klient zostanie powiadomiony przez Serwis.
  17. Po upływie 3 dni od skutecznego poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzętu przyjmuje się, że Klient oddał sprzęt w przechowanie w rozumieniu art. 835 i n. Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku, Serwisant nalicza na koszt Klienta „opłatę magazynową” w wysokości 10 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień przechowania sprzętu, chyba że klient uzgodni inny termin odbioru sprzętu. Opłata magazynowa pobierana jest również po upływie 3 dni od daty wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli w tym czasie nie odebrał on sprzętu od Serwisanta.
  18. Opłata magazynowa jest doliczana do ceny usług serwisowej oraz płatna przed wydaniem sprzętu Klientowi.
  19. W przypadku nieodebrania urządzenia w terminie 14 dni od skutecznego powiadomienia klienta o możliwości odbioru sprzętu, urządzenie zostanie przekazane na koszt klienta do depozytu sądowego zgodnie z art. 467 Kodeksu Cywilnego.
  20. Opata za usługę serwisową jest pobierana po zakończeniu zlecenia na podstawie wystawionej faktury lub paragonu w momencie przekazywania Klientowi urządzenia. Serwisant zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku na poczet naprawy sprzętu, w wysokości ustalanej indywidualnie, który nie jest zwracany w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy bądź rozwiązania umowy z powodu braku części zamiennych koniecznych do naprawy. W takich sytuacjach zadatek stanowi opłatę za diagnozę usterki.
  21. W przypadku nieuregulowania należności za usługę, Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na wszczęcie postępowania windykacyjnego wobec niego, celem odzyskania należności. Sprawa będzie skierowana na drogę postępowania sądowego. Dłużnik zostanie poddany egzekucji komorniczej.
  22. Koszty dostarczenia sprzętu do siedziby Serwisanta oraz od Serwisanta do Klienta ponosi Klient.
  23. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości skutecznej naprawy i wyrażenia przez klienta zgody na pierwszej stronie Karty Zgłoszenia, sprzęt zostanie zutylizowany na koszt
   firmy „DAR-GAZ”.
  24. Serwisant udziela na podstawie Karty zgłoszenia serwisowego i dowodu sprzedaży:
   • 30-dniowej gwarancji na naprawy elektroniczne,
   • na pozostałe usługi 6 miesięcy gwarancji w przypadku urządzeń gospodarstwa domowego (gwarancja obejmuje naprawioną usterkę, a nie całe urządzenie),
   • na naprawy urządzeń gastronomicznych Serwisant udziela 3 miesiące gwarancji.
  25. Gwarancji nie podlegają: odkamienienie, oczyszczenie, przegląd techniczny urządzenia, instruktaż obsługi i ustawienia parametrów urządzenia, materiały eksploatacyjne takie jak np. uszczelki, paski, szczotki silnika, żarówki, itp.
  26. Gwarancji nie podlegają awarie powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem / instrukcją obsługi.
  27. Reklamację Klient powinien sporządzić: przez formularz na stronie www.dar-gaz.pl, przesłać na adres e-mail Serwisanta dargaz@wp.pl, złożyć w formie pisemnej bądź ustnej w siedzibie Serwisanta lub zgłosić telefonicznie pod numer telefonu 41 24745 75.
  28. Serwisant zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie
   14 dni od jej otrzymania i przekazania stanowiska klientowi.
  29. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2021r. Firma „DAR-GAZ” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem dar-gaz.pl/regulamin